31.03.2024
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Секој што ќе го пропушти своето време на тргнување, ќе стартува после последниот тркач.
WARNING!
Anyone who misses their starting time, will start after the last runner.
Водно Треил / Vodno Trail
Водно Матка Треил / Vodno Matka Trail 
Стартна листа - Водно Треил 2020
Start list - Vodno Trail 2020
Стартна листа - Водно Матка Треил Маратон 2020
Start list  - Vodno Matka Trail Marathon 2020

Спонзори / Sponsors

Соработници / Collaborators

closealign-left linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram